Menu

NEWS

ຂ່າວໃໝ່ຫລ້າສຸດ.

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 (ຊຸດທີ 1)

1. ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ

2. ສາຂາວິຊາ ເອເລັກໂຕຼນິກ

3. ສາຂາວິຊາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ

4. ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ

5. ສາຂາວິຊາ ເລຂານຸການ

6. ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ

7. ສາຂາວິຊາ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ

8. ສາຂາວິຊາ ການຄ້າສາກົນ

9. ສາຂາວິຊາ ການຕະຫລາດ

10. ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

11. ສາຂາວິຊາ ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ

ໝາຍເຫດ:

ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ຂ້າງເທີງນີ້ ໃຫ້ມາລົງທະບຽນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 10/09/2018 ຫາວັນທີ 21/09/2018 ຖ້າກາຍກຳນົດຖືວ່າສະລະສິດ

ຜົນການສຳພາດ ຄັດເລືອກ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 (ຊຸດທີ 1)

1. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງໄມ້ເຟີນີເຈີ

2. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງຈັກກົນໂຮງງານ(ຊ່າງຊຽນ)

3. ສາຂາວິຊາ ຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ

4. ສາຊາວິຊາ ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

5 ສາຂວິຊາ ຊ່າງຕັດຫຍິບ


ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 (ຊຸດທີ 2)

1. ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ

2. ສາຂາວິຊາ ເອເລັກໂຕຼນິກ

3. ສາຂາວິຊາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ

4. ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ

5. ສາຂາວິຊາ ເລຂານຸການ

6. ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ

7. ສາຂາວິຊາ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ

8. ສາຂາວິຊາ ການຄ້າສາກົນ

9. ສາຂາວິຊາ ການຕະຫລາດ

10. ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

11. ສາຂາວິຊາ ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ

ໝາຍເຫດ:

ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ຂ້າງເທີງນີ້ ໃຫ້ມາລົງທະບຽນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 10/09/2018 ຫາວັນທີ 21/09/2018 ຖ້າກາຍກຳນົດຖືວ່າສະລະສິດ

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 (ຊຸດທີ 3)

ຜົນການສອບສອບຊຸດທີ 3 ທຸກສາຂາວິຊາ

ຄິກເພືອເບີງ

 

Latest Photos

ຮູບພາບກິດຈະກຳຫລ້າສຸດ

BOARD OF DIRECTORS

ຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ.

SAYKHAM PHANTHAVONG

DIRECTOR
"ທ່ານ ສາຍຄຳ ພັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ."

Khampeu VONGSIPASOM

Deputy Director
"ທ່ານ ຄຳເປີ ວົງສີປະສົມ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ."

Khammany LOUANGAPHAY

Deputy Director
"ທ່ານ ຄຳມະນີ ຫຼວງອາໄພ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ."

COMMING SOON!

Deputy Director
"COMMING SOON!."

Contact

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກໄດ້ດັ່ງນີ້:.

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

Pakpasak Technical College

Tel: (+856-21) 213142, 213030

Fax: (+856-21) 218167

P.O.BOX: 3552

Email: info@pakpasak.edu.la

Email: pakpasak@yahoo.com

Go to top